სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

სივრცე მუსიკალური და თეატრალური შეხვედრებისათვის

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ლიტერატურული სივრცე ბავშვებისათვის - „კითხვის დრო"

სურათი

სივრცე ლიტერატურული შეხვედრებისათვის


E-რესურსები
E-რესურსები

"ელ.რესურსები" შეიცავს როგორც ელექტრონულ საცნობარო ლიტერატურას კატალოგებს, ლექსიკონებს, ცნობარებს, ასევე ელექტრონულ ბიბლიოთეკას - ელექტრონულ ტექსტებს.

 

 

 

ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგებით შესაძლებელია იმის დადგენა, არის თუ არა ბიბლიოთეკაში ესა თუ ის გამოცემა და თუ არის, რა შენახვის შიფრითაა ფონდში დაცული.

"საქართველოს გაზეთები" მონაცემთა ბაზა შეიცავს საქართველოში დაბეჭდილ გაზეთებს და ერთჯერად გამოცემებს, მათ შორის, მიმდინარე გამოცემებსაც. ბაზაში მითითებულია ის გამოცემებიც, რომელთა არსებობაც სხვადასხვა წყაროდან არის ცნობილი.

აჭარის ციფრული ფოტომატიანე

წიგნების ელექტრონული ვერსია

ციფრული ბიბლიოთეკა


«««