სურათი

ძირითადი შენობა

სურათი

კატალოგი

სურათი

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილება

სურათი

ღამის ბათუმი

სურათი

ბათუმის ნავსადგური


ბიბლიოთეკის სტატუსი
ბიბლიოთეკის სტატუსი

აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ და კულტურის შესახებ საქართველოს კანონებისა და ქალაქ ბათუმის მერიის სამართლებრივი აქტების საფუძველზე შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ბიბლიოთეკა წარმოადგენს კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციულ დაწესებულებას.

 

მოკლე ინფორმაცია

 

სრული სახელწოდება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა"

ბიბლიოთეკის რეკვიზიტები

მისამართი: 6000 ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21

ტელ: 27 35 74

ფაქსი: 27 35 74

ვებ-გვერდი: www.bpl.ge

E-mail: bibliotekabatumis@gmail.com

            batumibiblioteka@gmail.com

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

დირექტორი - გენადი მახარაძე

ბიბლიოთეკის დაარსების თარიღი

1902 წელი

ბიბლიოთეკის ფართი

ძირითადი კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21) საერთო ფართია  1390 კვ. მეტრი.

საბავშვო-ახალგაზრდობის განყოფილების (ჯავახიშვილის ქუჩა 72) საერთო ფართია  549.19 კვ. მეტრი.

ბიბლიოთკის თანამშრომელთა საშტატო რაოდენობა

76 ერთეული

მკითხველთა კატეგორია

ყველა კატეგორიის მკითხველი

სამკითხველო ადგილების რაოდენობა

ძირითადი კორპუსი (ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №21) - 153 ადგილი

საბავშვო ახალგაზრდობის განყოფილება (ჯავახიშვილის ქუჩა №72) - 86 ადგილი

რეგისტრირებულ მკითხველთა რაოდენობა

2010 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 642 მოქალაქე
2011 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 307 მოქალაქე
2012 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 3 429 მოქალაქე
2013 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 4 019 მოქალაქე
2014 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 4 912 მოქალაქე
2015 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 5 685 მოქალაქე
2016 წელს ბიბლიოთეკაში გაწევრიანდა 6 019 მოქალაქე
 
ფონდის რაოდენობა

2010 წელი

2011 წელი

2012 წელი

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბიბლიოთეკის ფონდი შეადგენს 546 873 ერთულს

მათ შორის:

წიგნი - 366 918 ერთეული

აუდიო წიგნი - 74 ერთეული

ჟურნალი - 152 956 ერთეული

გაზეთი - 21 882 ცალი და 3 900 კომპლექტი

ნოტი - 29 ცალი

აუდიო ვიდეო მასალა - 889 ცალი

რუქა - 35 ცალი

ფოტო მასალა - 159 ცალი

კალენდარი - 13 ცალი

პლაკატი - 13 ცალი

სასწავლო თამაშობანი - 5 ცალი

დამსწრეთა რაოდენობა და გაცემა

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დამსწრეთა რაოდენობა შეადგენს 117 927 მომხმარებელს და მათზე გაცემულია 348 348 ბეჭდვითი ერთეული, მათ შორის: წიგნი 140 954 ცალი, ჟურნალი 70 107 ცალი, გაზეთი 137 287 ცალი. აგრეთვე, "ამერიკული კუთხის" და ერთი "კომპიუტერული ცენტრის" 828 მომხმარებელმა 6 962-ჯერ ისარგებლა კომპიუტერებით, 4 858-ჯერ კი აუდიო-ვიდეო მასალებით.

 


«««